اعضا گروه نمايشي پردات

 

سرپرست : سيد علي محمد رضوي 
روابط عمومي : علي هاتفي
هماهنگي : پونه فرح وند
  
  :اعضا 
محمد باقري
برناك قادرپناه
سجاد رفيع
سميرا نظري
پدرام فهيمي
سارا واحدي
عماد مهديان
مسي محمدي
عليرضا طالبي
مارال اسماعيلي
 علي هاتفي
پونه فرح وند
سيد علي محمد رضوي

 

|+| نوشته شده توسط پردات در شنبه دوازدهم مهر 1393  |
 گروه هنري پردات
تاسيس : ١٣٩٢/١١/٠١

|+| نوشته شده توسط پردات در شنبه دوازدهم مهر 1393  |
 
 
بالا